с Право на Преглед при Всяка Поръчка. Безплатна Доставка над 150лв.

Съдържание

I. Предмет и общи положения

II. Договор между “Пирамиди“ ЕООД и потребител

III. Доставка, начини на плащане и право на отказ

IV. Цени на стоки и доставки

V. Права и задължения на потребителя

VI. Право на рекламация

VII. Права и задължения на доставчика

VIII. Лични данни

IX. Ограничения в отговорността на доставчика

X. Право на интелектуална и индустриална собственост

XI. Влизане в сила и изменения

XII. Решаване на спорове

XIII. Приложимо право

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „ПИРАМИДИ” ЕООД, наричан по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”, собственик на уеб сайт: https://www.createyourplace.eu, извършващ дейност като електронен магазин/платформа  за онлайн търговия на стоки задома, градината, лайфстайл, домашни любимци , наричан за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИН, от една страна и от друга потребителите на онлайн магазин www.cteareyourplace.eu.  Тези условия обвързват всички потребители на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали са регистрирани или пазаруват като гости, по телефон,чатили чрез изпратен имейл. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на www.cteareyourplace.euи/или линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

2.1. Наименование на Доставчика: „ПИРАМИДИ” ЕООД.

2.2. Седалище: България, гр. Пловдив, ул. "Ягодовско шосе" 13.

2.3. Адрес за упражняване на дейността, адрес за отправяне на жалби от потребителии рекламации: България, гр. Пловдив, ул. "Ягодовско шосе" 13, Станислав Драганов – Управител. 

2.4. Данни за контакт: 

България, гр. Пловдив, ул. "Ягодовско шосе" 13

мобилен телефон: 0885 602 512.

и-мейл: info@createyourplace.eu

уеб сайт: www.cteareyourplace.eu

2.5. Вписване в публични регистри: ЕИК 115082680

2.6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG115082680

2.7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Платформа за ОРС (Онлайн решаване на спорове)

При спор, който не може да бъде решен съвместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове:http://ec.europa.eu/odr 

3. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 3 Дефиниции:

3.1.  Продавач - www.createyourplace.eu

3.2.  Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Продавача по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

3.3.  Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна www.createyourplace.euи неговите поддомейни.

3.4.  Акаунт - раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.

3.5.  Любими - раздел в акаунта, който позволява на Купувача / Потребителя да създаде свои списъци с любими продукти.

3.6.  Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.7.  Стоки и Услуги - всяка стока и/или услуга, която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.8.  Промоции - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.9.  Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.10.  Съдържание:

•  цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащовръзка с Интернет;

•  информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

•  данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

3.11. Бюлетин ( Newsletter ) - средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна пощa, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

3.12.  Възстановяване на сума - действието от страна на Продавача по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.13.  Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което иска да закупи стока/стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 5. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и за потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

Чл. 6. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените на сървъра на сайта www.cteareyourplace.euи/или съхранение на IP адреса на потребителя, съхранение на имейл съобщенията,както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на потребителя.Данните се съхраняват допълнително в резервно копие на сайта, което се синхронизира без закъснение. 

II. ДОГОВОР МЕЖДУ “ПИРАМИДИ“ ЕООД И ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 7. Стоките, които се намират в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързваща оферта за потребителите, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА. Сайтът www.createyourplace.eu промотира собствени стоки, а също и такива, създавани от артисти, които предоставят своите дизайни за промотиране и/или на потребители, които предоставят индивидуален дизайн за индивидуална поръчка.

Чл. 8. За да закупите стока от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, Вие трябва: 

8.1 Да имате постоянен адрес в Република България.

8.2 Да сте попълнили вярно електронната форма за регистрация и/или извършили изявлението за поръчка като гост без да се регистрирате в системата на сайта - онлайн, чат, по телефон или чрез имейл.

8.3 Да сте се съгласили с настоящите Общи условия.

8.4 Да посочите точен и валиден телефонен номер, валиден имейл адрес, вярно и коректно попълнени адреси за доставка и фактуриране (при необходимост), вярно и коректно попълнени име/фамилия и данни за контакт.

8.5 Да потвърдите поръчката.

8.6 Да осигурите достъп и възможност за получаване на избраната стока на куриерската фирма.

8.7 Да заплатите стойността на направената поръчка.

8.8 Всяка една добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата. Поръчката се активира чрез натискане на втория бутон „Към завъшване на поръчката“ и след като сайтът зареди пълната информация за контретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка).

8.9. След натискане на бутона "Изпращане и отиване към разплащане", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в Модул „Kоличка” и получава имейл съобщение, че поръчката се обработва („ПИРАМИДИ“ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът не получи този имейл). С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.Допуска се потвърждение по телефон, ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката. След потвърждение на поръчката от страна на ДОСТАВЧИКА, потребителят получава потвърждение на поръчката по имейл с поръчаната стока след извършено плащане от негова страна по банков път или избор на плащане с наложен платеж, с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Това действие има правно-обвързваща сила.  

8.10. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

•  осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания.

•  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

8.11 “ПИРМИДИ“ ЕООД може да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА при открит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащи на законите в Република България.

8.12. ОГРАНИЧЕНИЯ: Потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНАнямат право:

- Да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на “ПИРАМИДИ“ ЕООД;

- Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация.

Чл. 9 При допуснати технически грешки за стоки в сайта (сгрешени снимки, цени, описание, изчерпани количества и др.), за които има направена поръчка, "ПИРАМИДИ" ЕООД уведомява с телефонно обаждане потребителя, като той има право да откаже направената поръчка.

Чл. 10. В случай, че поръчана Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това.  В случай, че е направен банков превод по сметката на “ПИРАМИДИ“ ЕООД, потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на платената сума, или избор на заместваща поръчка в срок до 3 работни дни. В случай, че потребителят поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на потребителя платената сума по сметката на Клиента, от която е извършено плащанетов срок до 7 /седем/ работни дниот датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

Чл. 11 Условията, описани на фактурата и/или складовата разписка, предоставена на потребителя при доставката на поръчаната чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА стока, електронното заявление на потребителя за потвърждаване на поръчката, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни.

Чл. 12 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС. Ако не са посочени дали сумите включват ДДС, ще се приеме, че сумата включва ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска от потребителя да представи документи, необходими за сключването и/или изпълнението на договора съгласно изискванията на българското законодателство.

III. ДОСТАВКА, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 13.  Доставка се прави само на успешно потвърденипоръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят бива уведомяван с имейл, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.

Чл. 14. Наличните поръчани стоки се изпращат с избрания от КЛИЕНТА куриер по време на процеса на поръчка. Ако клиентът желае доставка с друга куриерска фирма, той поема изцяло разноските по доставката.

Чл. 15 Цената на доставката на продукти, предлагани от Продавача е оповестена в процеса на поръчка и е в зависимост от избрания от КЛИЕНТА куриер. 

Чл. 16 Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. За поръчки, направени събота, неделя или през празничен ден, срокът на доставка започва да тече от първия работен ден. 

16.1 Срокът за доставка е както следва:

•    Доставкана налични артикули на склад- в срок oт 2 до 5 работни дни от момента на потвърждаването на поръчката по имейл - за налични артикули на склад.

•    Доставка на артикули, подлежащи на производство- в срок до 15 работни дни от момента на потвърждаването на поръчката по имейл - за артикули, които не са налични и / или се изработват по индивидуален дизайн на КЛИЕНТА от ДОСТАВЧИКА. 

16.2. Продавачът използва за доставки куриерски фирми „Еконт“и „Спиди“, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

16.3. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на „Спиди“ или „Еконт“ в съответния град. 

16.4. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.

16.5   Ако Клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения от него офис на куриера да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от отговорност за забавяне на доставка. 

16.6. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерa. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

16.7. При доставка на стоката от куриера, стоката следва да бъде прегледана внимателно от потребителя или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди и други щети следва да бъдат съобщени незабавно на ДОСТАВЧИКА с цел упражняване правата на потребителя. При получаване на пратката, при нарушена цялост на опаковката потребителят трябва да сигнализира ДОСТАВЧИКА преди да подпише документа от куриерската фирма. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата и изготвяне на протокол, който удостоверява констатираното нарушение. Ако потребителят приеме пратка без да предяви своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна. При възникнали спорове в момента на получаване на пратката, клиентът може да потърси съдействие на тел: 0885 602 512. 

16.8 При предаване на стоката потребителят или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от потребителя адрес.

16.9 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в „ПРАВО НА ОТКАЗ“ по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. 

16.10. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, потребителят може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока в срок от 24 часа от получаването й. В този случай е необходимо потребителят да попълни формата за рекламация и да изчака служител на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него. При необходимост потребителя може да позвъни на тел. 0885 602 512 - всеки делничен ден от 9.00ч. до 18.00ч. и/или да изпрати e-mail: info@createyourplace.eu - по всяко време, за да информира ДОСТАВЧИКА за възникналия казус и съответно ДОСТАВЧИКЪТ да предприме мерки за решаването му.  При установен фабричен дефект, потребителят връща артикула за сметка на ДОСТАВЧИКА, като в замяна му се изпраща друг от същия вид, а при липса на такъв се прави замяна, съгласувана с клиента. Ако не се стигне до съгласие за замяна, се възстановява заплатената сума не по късно от 14 дни. Връщането на пари става на посочена от клиента сметка, след проверка на върнатата стока. При неспазени условия на връщане, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не уважи искането на клиента.

Чл. 17 Възможните начини за плащане на покупките от сайта са:

- По банков път:

ОББ

"ПИРАМИДИ" ЕООД

BG57UBBS78211010156013(в лева)

BIC: UBBSBGSF

Срокът на доставка, започва да тече след получаване на парите по сметката. Пощенски паричен превод БЕЗ допълнително оскъпяване: Плащането се извършва в брой на куриера, чиято такса се поема от страна на “ПИРАМИДИ“ ЕООД. Потребителят заплаща само сумата на направената от него поръчка без допълнително оскъпяване. Потребителят трябва да запази касовата бележка, която му се предоставя от куриера, за евентуална замяна. 

Чл. 18 ПРАВО НА ОТКАЗ Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока, независимо дали е направена с онлайн регистрация, като гост, по и-мейл или по телефон, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). "ПИРАМИДИ'' ЕООД, следва законоустановените стандарти за връщане и отказ на поръчка, учредени от Комисията за защита на потребителите в България.

Отказът на потребителя следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:

18.1 Потребителят следва предварително писмено да информира ДОСТАВЧИКА, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: info@createyourplace.eu

18.2 Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя и чрез попълване, подписване и изпращане на представения на линка по-долу образец на формуляр съгласно ЗЗП на адрес: връщане на пратки: „ПИРАМИДИ“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. "Ягодовско шосе" 13 или да изтегли, попълни и изпрати наимейл info@createyourplace.eu:  Приложение 1 и 2 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

18.3 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

В същия срок (14 дни) потребителят следва да изпрати съответната стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адрес, както следва: „ПИРАМИДИ“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. "Ягодовско шосе" 13

18.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. В случай на загубване или унищожаване, увреждане на стоката преди получаването й от ДОСТАВЧИКА, потребителят дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

18.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава в случай на отказ на потребителя от договора за продажба на стоки от разстояние по реда на настоящите Общи условия да върне на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, по същия начин, както са получени (ако е с наложен платеж - се връщат с наложен платеж, ако е по банков път, се връщат по банков път и т.н. съгласно ЗЗП).

18.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от доставчика.

18.7 В случаите, когато потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на потребителя.

18.8 Потребителят няма ПРАВО НА ОТКАЗ от сключения Договор в следните случаи:

- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Купувача и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

- при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- при всички други случаи, предвидени със закон.

IV. ЦЕНИ НА СТОКИ И ДОСТАВКИ

Чл. 19. Цените, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не включват цената на транспорт до адреса, посочен от потребителя. Разходите по наложения платеж и застраховката на стоката са за сметка на ДОСТАВЧИКА, освен в случаите на изрично желание от страна на получателя за доставка от избран от него куриер. В тези случаи разходите за доставка, застраховка и наложен платеж се калкулират според тарифата на съотвения куриер и са за сметка на получателя.

Чл. 20 Всички крайни цени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА https://www.createyourplace.euса в български лева и са с начислен ДДС.

20.1. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да прави специални промоции онлайн, акции и да предлага промо кодове. 

20.2 Цената на доставката НЕ Е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно от клиента. 

20.3 Цената на доставка се калкулира автоматично след избор за доставка от страна на потребителя и е видима за него преди финализиране на поръчката му.

20.4 При заявка на покупка от онлайн магазина, в случай, че за съответната стока е налице предвидена ценова отстъпка, потребителят ще може да се възползва от отстъпката, на която има право.

20.5 ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

20.6 Всяка поръчка над 100 /сто/ лева с ДДС се доставя безплатно на територията на цялата страна с БЕЗПЛАТНА ИКОНОМИЧНА доставка в срок до 2 до 5 работни дни. Цената на доставките на поръчки до 100 лв. се калкулира в края на процеса на поръчка. Всеки потребител има възможност да види точната цена за доставка спрямо избрания от него метод на доставка и куриер още преди финализирането на поръчката. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 21. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Потребителят може да поръчва стоки с или без доброволна регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНАкато изпълня изискванията на настоящите Общи условия.

Чл. 22. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Чл. 23. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 24. Потребителят е длъжен:

24.1. Да заплати цената на поръчката си според обявеният начин в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

24.2. След като бъде уведомен, че рекламацията е удовлетворена, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да си я вземе в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е бил уведомен или да посочи в указания срок от 14 (четиринадесет) дни адрес за изпращане с куриер за негова сметка. 

Чл. 25. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА се задължава:

25.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.

25.2. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред.

25.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

25.4. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

25.5. Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или покупка на стоките, представени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

25.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

25.7. Да не извършва злоумишлени действия.

25.8 Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.

25.9. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

25.10 ДОСТАВЧИКЪТ е създател и собственик на този ОНЛАЙН МАГАЗИН и дава правото на потребителя да зарежда и разглежда всички публикувани материали  само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Материалите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Тяхната употребата в други електронни сайтове е забранена! 

VI. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 26. Когато стоката не съответства на поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Чл. 27. След изтичането на срока по предходната клауза потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

Чл. 28. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Чл. 29. При получаване и само след заплащане на пратката/ите, потребителят има право да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис като получател на пратката потребителят трябва да се увери в цялостта на опаковката на своята пратка.

Чл. 30. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриера се съставя констативен протокол, в който се описва вида, състоянието на опаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката.

Чл. 31. Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да потребителят да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това потребителят има право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от получаване на стоките, в случай, че същите не са използвани, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялостта на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката). Ако в 14 дневен срок ДОСТАВЧИКЪТ не получи рекламираната стока от потребителя, рекламацията се приключва служебно и се изпраща имейл до потребителя с уведомление за служебното приключване. В случай, че потребителят желае да възобнови рекламацията е необходимо отново да подаде форма за рекламация. 

Чл. 32. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира продуктът да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Чл. 33. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА с описанието й, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката по начина, по който е била заплатена сумата от потребителят.

Чл. 34. Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера - още при самото получаване на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ не приема рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера.  

Чл. 35. След получаване и заплащане на стоката, потребителят може да я рекламира, или да иска връщането й, както и възстановяване на платената сума,  когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. 

35.1. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

•    производствени дефекти на стоката;

•    констатирани липси на части от стоката;

•    изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

•    несъответствие с обявения размер и/или цвят - стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

•    повреда на стоката при транспортирането.

35.2.Рекламацията може да се предяви пред Продавача на посочения имейл адрес info@createyourplace.eu, като едновременно с това Клиентът трябва да върне стоката в рамките на 14 /четиринадесет/ дни от получаване на стоката.

35.3. При рекламация Клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Клиентът доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

35.4. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

•    Оригинален търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

•    Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

•    Запазена оригинална опаковка и етикет.

35.5.Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху документа, с който Клиентът е получил поръчката.

35.6. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че Клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по желаниена Клиента.

Чл. 36. Потребителят може да замени закупени стоки за друг размер или друг артикул от наличните в сайта. За целта е нужно да се свърже с ДОСТАВЧИКА по телефон или използвайки формата за обратна връзка в страница Свържи се с насза уточняване на детайлите. Необходимо е, ако потребителят желае нов артикул, да го заяви по обичайния ред, като нова заявка. Ако цената на новия артикул е различна от доставения на потребителя стар артикул, потребителят трябва да приложи в обратната пратка документа от първата доставка.

Важно условие при връщане или замяна:

- запазена цялост на фабричната опаковка и етикет;

- стоката не трябва да е прана, гладена,употребявана, сглобявана;

- без повреди от неправилно сглобяване или пробване.

Ако върнат от потребител артикул не отговаря на горните изисквания ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да върне стоката на клиента без предупреждение.

Всички разходи по връщането са за сметка на клиента, а при замяна и в двете посоки, според тарифите на избрания от него куриер. 

Чл. 37. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя и клиентът е снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до сервиза са за сметка на клиента. Потребителят може да упражни правото си по този член в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА 

Чл. 38. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва закупените стоки.

Чл. 39. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 40. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКЪТ да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.

Чл. 41. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 42. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените за покупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Чл. 43. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с покупка на стоки на ДОСТАВЧИКА от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА. 

Чл. 44. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани, при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Чл. 45.  Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКЪТ, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес: info@createyourplace.eu. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство.

Чл. 46. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на ДОСТАВЧИКЪТ.

Чл.47. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителя бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ДОСТАВЧИКА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.

Чл. 48.ДОСТАВЧИКЪТ издава документ за продажба за всяка извършена транзакция. В случаите, когато клиентът е посочил във формуляра за поръчка, че желае да му се издаде фактура, тогава се издава фактура с начислен ДДС с предоставените от Клиента данни.  

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 49. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

Чл. 50. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Чл. 51. С регистрацията си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ако потребителят е дал своето съгласие да получавава бюлетин, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпраща промоционални съобщения, новини за нови продукти и промоции на неговата електронна поща. Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-доброто информиране на потребителя за най-новите оферти, специални намаления, отстъпки и промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, потребителят може да се отпише във всеки момент от бюлетина като влезе в своя профил или кликне на съответния линк за отписване в края на бюлетина.

Чл. 52. ДОСТАВЧИКЪТ събира и пази информацията, която потребителят е предоставил по време на неговата регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Информацията, събрана от ДОСТАВЧИКА при използването на онлайн платформата се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ДОСТАВЧИКЪТ няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да обезпечи сигурността на данните за потребителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки, че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ДОСТАВЧИКА, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. ДОСТАВЧИКЪТ не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на потребителя на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

Чл. 53. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя, добавя или заличава части от тези Общи условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 54. Използвайки ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването на промени, потребителят приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общите условия. С настоящето потребителят се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, публикувани на ОНЛАЙН МАГАЗИН към датата на съответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на потребителя („Крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Чл. 55. Поръчвайки продукти от ОНЛАЙН МАГАЗИНА (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани в поръчката, потребителят изрично се съгласява да бъде обвързан с настоящите Условия и да приеме тези Условия, преди завършването на поръчката. 

Чл. 56. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя тези условия, без предизвестие, по всяко време по собствено усмотрение.

IX. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 57. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част отwww.createyourplace.eu. ДОСТАВЧИКЪТ не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.

Чл. 58. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

Чл. 59. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

Чл. 60. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.createyourplace.eu.

Чл. 61. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

Чл. 62. ДОСТАЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

Чл. 63. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.

X. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 64. Право на интелекуална и индустриална собственост.

64.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, могат да бъдат ползвани само от Продавача.

64.2. Нищо в сключения между Продавача и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Продавача последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително,  но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Продавача върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Продавача.

64.3. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

64.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

64.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Продавача за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Продавача и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Продавача, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

64.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Продавача няма да се счита за съгласие от страна на Продавача да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Продавача.

64.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Продавача.

XI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 65. Настоящите Общи условия влизат в сила на 24.04.2019г. Настоящите Общите условия могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Ако потребителят използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на потребителя ще се приемат като потвърждение за това, че потребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия. С настоящото потребителятсе съгласява, че всички последващи поръчки покупки ще се регулират от настоящите Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на потребителя лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Поръчвайки стоки от ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива стоки, описани във формата за поръчка, потребителят се съгласява да бъде обвързан с и приема настоящите Общите условия. За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договор ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми потребителя в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща/адрес за кореспонденция. В случай, че не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. В този случай потребителят упражнява правото си на отказ, като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия. (Забележка: Това право на потребителя не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.). В случай, че потребителят по сключения договор е бил уведомен от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия, но не е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то се счита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.

XI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 66. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумениеи използване на платформа за ОРС(онлайн решаване на спорове). При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителяили да отнесе спора пред компетентния съд.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 67. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

Последна актуализация на Условията за ползване на сайта: 24.04.2019

Приложение 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Желаем Ви приятно пазаруване!

С уважение,

Екипът на createyourplace.eu